قیمت خرید 36 مدل زانوبند طبی ارزان و باکیفیت[پرفروش]

استفاده از آتل ها و محافظ های زانو جهت درمان و جلوگیری از آسیب های وارده به زانو تاریخچه ای دیرین دارد که به صورت بارز توسط زنان و مردان ورزشکار در سراسر جهان برای بهبود آسیب دیدگی به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت به کار گرفته می شد. اولین آتیل زانو در دنیای ورزش در سال 1967 توسط دکتر اف. مک دیوید جونیوز جهت جلوگیری از آسیب دیدگی، عود مجدد آسیب های قبلی ساخته شد. در ابتدا آتل ها را به صورت پایه ای و سپس پیشرفته می ساختند اما با گذشت زمان و پیشرفت علم توانسته شد زانوبند طبی که برتری های زیادی نسبت به آتل های قبلی داشت تولید شود.

فهرست توضیحات و محصولات این مقاله ( با کلیک روی هر عنوان به آن قسمت منتقل می شوید) :

لیست قیمت 36 مدل زانوبند طبی موجود بازار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/69aa0da4d59ad636f202040326f13cda46f45394_1595952793.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند طبی کامارو مدل magnet 2

زانوبند طبی کامارو مدل magnet 2
زانوبند طبی کامارو مدل magnet 2

۵۹٪

۸۹۵,۰۰۰

۳۶۹,۰۰۰ تـومـان

۵۹٪

۸۹۵,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3e3dcd588c293200d0d08e3d038a2b48622bf94d_1598175752.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند طبی ولکر کد 52020

زانوبند طبی ولکر کد 52020
زانوبند طبی ولکر کد 52020

٪

۷۶۵,۵۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/95f8ce218b50f2ab64900d0b1446118012953fc3_1593926576.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند طبی پاک سمن کد 085

زانوبند طبی پاک سمن کد 085
زانوبند طبی پاک سمن کد 085

٪

۳۲۸,۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰ تـومـان

٪

۳۲۸,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120751898.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند طبی فدو مدل FKS.L-1000 بسته 2 عددی

زانوبند طبی فدو مدل FKS.L-1000 بسته 2 عددی
زانوبند طبی فدو مدل FKS.L-1000 بسته 2 عددی

٪

۳۱,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9e678b9df8d7304dc6eb4c6e4813b6b9c8319258_1594733785.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند طبی ولکر کد 52008

زانوبند طبی ولکر کد 52008
زانوبند طبی ولکر کد 52008

٪

۳۷۶,۴۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113755391.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند طبی پاور مدل DF5960 بسته 2 عددی

زانوبند طبی پاور مدل DF5960 بسته 2 عددی
زانوبند طبی پاور مدل DF5960 بسته 2 عددی

٪

۳۱,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e7e4500bfe2bfccd02c569ffe5c022c23b4296ec_1593865871.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند طبی ولکر کد 52012

زانوبند طبی ولکر کد 52012
زانوبند طبی ولکر کد 52012

٪

۱,۰۶۸,۹۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/38181dd5054be3e3be9397e5d5f8be30d649e74b_1606137110.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند طبی فوتورو مدل 2019

زانوبند طبی فوتورو مدل 2019
زانوبند طبی فوتورو مدل 2019

۵٪

۱۴۳,۰۰۰

۱۳۵,۸۵۰ تـومـان

۵٪

۱۴۳,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/83710f2d4638c26f345de31bef337ad889ae9e25_1595763589.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند طبی پاک سمن کد 026

زانوبند طبی پاک سمن کد 026
زانوبند طبی پاک سمن کد 026

٪

۱۳۳,۰۰۰

۱۰۴,۰۰۰ تـومـان

٪

۱۳۳,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120780589.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند طبی طب و صنعت کد 46200

زانوبند طبی طب و صنعت کد 46200
زانوبند طبی طب و صنعت کد 46200

٪

۲۸۵,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120780714.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند طبی طب و صنعت کد 46100

زانوبند طبی طب و صنعت کد 46100
زانوبند طبی طب و صنعت کد 46100

٪

۲۰۸,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/122061822.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند طبی ولکر مدل ایموبلایزر 52016

زانوبند طبی ولکر مدل ایموبلایزر 52016
زانوبند طبی ولکر مدل ایموبلایزر 52016

٪

۱,۰۶۵,۷۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9adcde2ce86ed3a52c07e893f31dd23ba5bf21ce.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساق‌ بند و زانوبند طبی مدل BF62

ساق‌ بند و زانوبند طبی مدل BF62
ساق‌ بند و زانوبند طبی مدل BF62

٪

۱۴۵,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/888123.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند طبی ضد درد یوتاب مدل حرارتی کد 07

زانوبند طبی ضد درد یوتاب مدل حرارتی کد 07
زانوبند طبی ضد درد یوتاب مدل حرارتی کد 07

٪

۱۲۳,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ca9fca5cc875ddbbd91d5f89a08adb7520fbdd02_1595078545.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند طبی ولکر کد 52021

زانوبند طبی ولکر کد 52021
زانوبند طبی ولکر کد 52021

٪

۱,۱۸۵,۲۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/12f530a0886a88b7a4a1ef9da21fbf4a825d2964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند طبی مدل BD63

زانوبند طبی مدل BD63
زانوبند طبی مدل BD63

٪

۱۳۵,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120583808.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند طبی مسکون کد 01606

زانوبند طبی مسکون کد 01606
زانوبند طبی مسکون کد 01606

۴۳٪

۱۵۵,۰۰۰

۸۹,۰۰۰ تـومـان

۴۳٪

۱۵۵,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114864980.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند بدنسازی مدل pirouzhia s بسته 2 عددی سایز XL غیر اصل

زانوبند بدنسازی مدل pirouzhia s بسته 2 عددی سایز XL غیر اصل
زانوبند بدنسازی مدل pirouzhia s بسته 2 عددی سایز XL غیر اصل

٪

۵۹,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111999644.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند تاپ تکس کد 112 بسته 2 عددی

زانوبند تاپ تکس کد 112 بسته 2 عددی
زانوبند تاپ تکس کد 112 بسته 2 عددی

٪

۳۳,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2255975.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند کی اسپرت مدل 0208L بسته 2 عددی

زانوبند کی اسپرت مدل 0208L بسته 2 عددی
زانوبند کی اسپرت مدل 0208L بسته 2 عددی

٪

۵۴,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121926987.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند ولکر کد 52018

زانوبند ولکر کد 52018
زانوبند ولکر کد 52018

٪

۱,۴۳۵,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c52ba8024d82613ec689c7c4d48df3c8b6ba70e7_1613149755.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند کودک پگاه مدل 9590 بسته 2 عددی

زانوبند کودک پگاه مدل 9590 بسته 2 عددی
زانوبند کودک پگاه مدل 9590 بسته 2 عددی

۵۶٪

۶۵,۰۰۰

۲۸,۶۰۰ تـومـان

۵۶٪

۶۵,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1110257.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ساق بند زانوبند پاک سمن مدل Ribbed Fabric

ساق بند زانوبند پاک سمن مدل Ribbed Fabric
ساق بند زانوبند پاک سمن مدل Ribbed Fabric

٪

۶۷,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110866118.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند بدنسازی ال پی مدل pirouzhia بسته 2عددی

زانوبند بدنسازی ال پی مدل pirouzhia بسته 2عددی
زانوبند بدنسازی ال پی مدل pirouzhia بسته 2عددی

٪

۵۸,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120148546.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند نوزادی مدل Z-11

زانوبند نوزادی مدل Z-11
زانوبند نوزادی مدل Z-11

٪

۲۰,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e2c0090460dc5c6e55b265070070d200bd87dd0f_1609332565.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند والیبال اسیکس مدل G90

زانوبند والیبال اسیکس مدل G90
زانوبند والیبال اسیکس مدل G90

٪

۱۶۰,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120244753.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند طب و صنعت کد 41500

زانوبند طب و صنعت کد 41500
زانوبند طب و صنعت کد 41500

٪

۲۲۵,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/250616.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند ادور مدل Towel

زانوبند ادور مدل Towel
زانوبند ادور مدل Towel

٪

۹۵,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112643654.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

زانوبند والیبال تی ای اسپرت کد FF200 بسته 2 عددی

زانوبند والیبال تی ای اسپرت کد FF200 بسته 2 عددی
زانوبند والیبال تی ای اسپرت کد FF200 بسته 2 عددی

٪

۳۰,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

ما قصد داریم زانوبند طبی و نکاتی که باید در مورد این ابزار ارزشمند بدانیم را به شما عزیزان معرفی کنیم.

قیمت خرید انواع زانو بند طبی - کافه راهنما

زانوبند طبی:

یکی از بهترین آتل های زانو در تجهیزات پزشکی زانوبند طبی است که بیشترین محافظت را از زانو در برابر دردهای متوسط تا شدید را دارند. بیشتر بعد از عمل جراحی زانو و یا از مزیت های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کیفیت بالای این نوع نسبت به زانوبندهای پوشیدنی یا باندکشی
  • این گونه زانوبندها دارای بندهایی جهت استحکام بیشتر و مانع کشش بیشتر روی زانو می شوند.
  • آتل های ارتوپدی دارای دو یا چهار بند ولکور جهت تناسب شخصی و دقیق هستند که برای کنترل فشار در ایجاد تورم مفید هستند.
  • راهنمای استفاده از این زانوبند طبی یکی از مزیت هایی است که می توان با توجه به آن ها زانوبند مناسب خود را انتخاب نمود.
  • کاربرد آن ها را در پارگی غضروف، آرتروز و ضعف مزمن زانو، ناپایداری عمده زانو، ترمیم و بازسازی زانو به وضوح ملاحظه نمود.

پیشنهاد: آنچه که باید در مورد مچ بند طبی بدانید[لیست قیمت روز]

انواع سبک زانوبندها:

بالا کشیدن

آستین کششی زانو ساده ترین نوع زانوبند طبی به شمار می رود که با فشرده کردن و ایجاد گرما از زانو محافظت می کند. همانطور که از اسم آن مشخص است تنها آن را روی پا کشیده تا در روی زانو قرار گیرد.

این گونه زانوبندها برای بعد از عمل جراحی کوچک بسیار مناسب هستند و همچنین پایان درمانی عمل های جدی تر و در حین فعالیت گزینه خوبی هستند.

انواع زانوبند طبی بالا کشیدن

آستین باز: در جلو زانو سوراخی جهت قرار گرفتن کاسه زانو می شود که باعث کاهش فشار روی زانو شده و همچنین اجازه تنفس را به زانو می دهد.

تثبیت کننده داخلی: برای بعد از جراحی های ناشی از آسیب و پارگی رباط برای تثبیت وضع مناسب به کار برده می شوند.

خرید زانو بند طبی

محافظ ویژه زانوی Knitted SNUG:

یک نوع ساپورت از جنس اسفنج نئوپرن با کیفیت بالا با روکش پلی استر انعطاف پذیر هستند که برای تسکین درد و تورم زانو بدون وارد کردم فشار مناسب هستند.

بیشتر برای آسیب های مفصل زانو از جمله غضروف، آرتروز خفیف و آسیب های وارد بر ریاط زانو استفاده می شوند.

پوششی: استفاده از این نوع زانوبند طبی به عنوان کمک اولیه مناسب است. این گونه آتل ها نیز شبیه ساپورت هستند که به صورت ساده و حرفه ای تولید می شوند.

ساده: بیشتر برای شرایط رگ به رگ شدن زانو، ناراحتی غضروف، اماس کیسه های مفصلی و تورم مفصلی به کار می روند. در واقع برای شرایطی که نیاز به حفاظت شدید نداشته باشد.

حرفه ای: از این زانوبند طبی در شراطی که زانو نیاز به حفاظت بیشتر داشته باشد از جمله پارگی رباط، آرتروز، پارگی غضروف، زانوی رانر، کوندرومالاسیا کشکک زانو، شلاتات اسگود و التهاب کشکک گزینه مناسبی هستند.

ساپورت مقاومتی نئوپرون: از جمله ساپورت های بدون بند و بسیار راحت به شمار می آیند که حفاظت از زانو در صدمات غضروفی، آرتریت خفیف و صدمات رباط زانو به کار برده می شود.

لولادار: زانوبند طبی لولادار نسبت به انواع کشی . پوششی مقاومت بیشتری دارند و یکی از بهترین راه ها برای کاهش درد و و ناپایداری زانو و همچنین مشکلات مفاصلی در انجام فالیت های روزانه و ورزش به کار می روند.

خم و کش آمدن یکی از ویژگی های مهم این نوع زانوبندهای طبی است که که می توان حین فعالیت ها از آن ها استفاده کرد.

خرید زانوبند طبی

به طور کلی از زانوبندهای طبی در مواردهای زیادی استفاده می شود که نمونه های بارز آن زانوبند طبی والیبال، زانوبند طبی پارگی مینیسک، زانوبند طبی برای پارگی رباط که که می توان از بهترین آن ها به زانوبند طبی پاک سمن اشاره نمود.

مشاهده لیست قیمت پرفروش ترین های زانوبند

(سایت کافه راهنما هیچگونه مسئولیتی درباره کیفیت محصولات معرفی شده ندارد و فقط برای راحتی و مقایسه قیمت کالاها در انتخاب کاربران این مقاله را تولید کرده است)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

پنج × دو =