بهترین گیرنده دیجیتال تلویزیون [لیست قیمت 36 مدل پرفروش]

گیرنده دیجیتال از پر مصرف ترین وسیله دیجیتالی برای تلویزیون های بدون گیرنده دیجیتالی است. که انواع مدل مارک مانند برند دنای ، مارشال ، مکسیدر ، ایکس و ویژن و دیگر مدل ها تا به امروز مطرح ترین برند های پرفروش در بازار ایران هستنند. که برای راهنمایی خرید شما انواع محصولات گیرنده را برای خریداران نقد و بررسی می نماییم. تا امیدواریم گزینه های برتر پرفروش کاربردی را برای خریداران معرفی نماییم.

لیست قیمت 36 مدل گیرنده دیجیتال تلویزیون محبوب

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a16917eb9f1cdec85bdf61a7c524fad2471a3372_1602502441.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال ایکلاس مدل 9600 پلاس

گیرنده دیجیتال ایکلاس مدل 9600 پلاس
گیرنده دیجیتال ایکلاس مدل 9600 پلاس
۲۹۰,۰۰۰
٪۷
۲۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5e6b0d69ae0a7e267a071b2bd983289cc4b5e549_1609399442.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل ۲۴۷

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل ۲۴۷
گیرنده دیجیتال پروویژن مدل ۲۴۷
۴۳۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120722799.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال پاناتک مدل P-DJ4410

گیرنده دیجیتال پاناتک مدل P-DJ4410
گیرنده دیجیتال پاناتک مدل P-DJ4410
۲۱۸,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/105a20df881929a6b8045224a677e1a49726d6c5_1596009883.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال دنای مدل STB981T2

گیرنده دیجیتال دنای مدل STB981T2
گیرنده دیجیتال دنای مدل STB981T2
۳۰۱,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/399b08bc7098fa2b428c69f7622fa06e06e27cbf_1604562806.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل pro1-247

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل pro1-247
گیرنده دیجیتال پروویژن مدل pro1-247
۳۵۸,۰۰۰
٪۹
۳۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4a381fb22a9f6049c19748ae7db7cb3dbec3d9c5_1618129006.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال DVB-T دنای مدل STB1012H

گیرنده دیجیتال DVB-T دنای مدل STB1012H
گیرنده دیجیتال DVB-T دنای مدل STB1012H
۳۳۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120722086.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال پاناتک مدل P-DJ4411

گیرنده دیجیتال پاناتک مدل P-DJ4411
گیرنده دیجیتال پاناتک مدل P-DJ4411
۲۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1e1b17569e1989ba4f9b01a0d7ff612a085bd115_1609834258.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل pro20

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل pro20
گیرنده دیجیتال پروویژن مدل pro20
۳۵۹,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/491484.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال خودرو مکسیدر مدل MX-22

گیرنده دیجیتال خودرو مکسیدر مدل MX-22
گیرنده دیجیتال خودرو مکسیدر مدل MX-22
۸۸۰,۰۰۰
٪۲
۸۶۲,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a727bc3c4898a17e3f4f264fcb9cc18fde8d5856_1610634591.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-2 2070JL

گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-2 2070JL
گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-2 2070JL
۲۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111458962.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال دنای مدل STB962T2

گیرنده دیجیتال دنای مدل STB962T2
گیرنده دیجیتال دنای مدل STB962T2
۳۰۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2dbe2cdeed1c9782c9a48a8fba76a556693ead49_1609835452.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل Pro10

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل Pro10
گیرنده دیجیتال پروویژن مدل Pro10
۳۲۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120464326.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-3 3001JL

گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-3 3001JL
گیرنده دیجیتال مکسیدر مدل MX-3 3001JL
۳۱۲,۱۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5405975.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال استارست مدل SR-T8000 HD T2

گیرنده دیجیتال استارست مدل SR-T8000 HD T2
گیرنده دیجیتال استارست مدل SR-T8000 HD T2
۳۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4a381fb22a9f6049c19748ae7db7cb3dbec3d9c5_1618128065.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال دنای مدل STB1012H

گیرنده دیجیتال دنای مدل STB1012H
گیرنده دیجیتال دنای مدل STB1012H
۳۲۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121207330.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال دنای مدل DVB-T2 STB961T2

گیرنده دیجیتال دنای مدل DVB-T2 STB961T2
گیرنده دیجیتال دنای مدل DVB-T2 STB961T2
۳۱۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e0f99aa3cccbd97d64429133c3ca407ebbb260e5_1615306764.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال دنای مدل STB983T2

گیرنده دیجیتال دنای مدل STB983T2
گیرنده دیجیتال دنای مدل STB983T2
۳۳۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/399b08bc7098fa2b428c69f7622fa06e06e27cbf_1603352861.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل 247 پرو 1

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل 247 پرو 1
گیرنده دیجیتال پروویژن مدل 247 پرو 1
۳۱۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e4e36dad2b87ea32408e73f5e11d1ecb6978cd29_1601887627.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل 247 پرو 1

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل 247 پرو 1
گیرنده دیجیتال پروویژن مدل 247 پرو 1
۳۴۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5354809.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال فوجی ست مدل FS-T5200 T2

گیرنده دیجیتال فوجی ست مدل FS-T5200 T2
گیرنده دیجیتال فوجی ست مدل FS-T5200 T2
۳۳۰,۰۰۰
٪۹
۲۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/be903042badc5a9375eca666581a90f65f10fa68_1602400301.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل 247-Pro2

گیرنده دیجیتال پروویژن مدل 247-Pro2
گیرنده دیجیتال پروویژن مدل 247-Pro2
۳۱۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111cdbc449bb223c61537362fc47cf4de19a9010_1596357078.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال دنای مدل (stb1031h(h۲۶۵

گیرنده دیجیتال دنای مدل (stb1031h(h۲۶۵
گیرنده دیجیتال دنای مدل (stb1031h(h۲۶۵
۳۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cc4fbb3b8d6fe9c73753ad4a92fb5c0f60865ef6_1620123992.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال DVB-T مکسیدر مدل MX-3 3005JL

گیرنده دیجیتال DVB-T مکسیدر مدل MX-3 3005JL
گیرنده دیجیتال DVB-T مکسیدر مدل MX-3 3005JL
۳۵۳,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d32eec597e741df921459cfc4538bb44308ccfb6_1619845672.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیرنده دیجیتال DVB-T مکسیدر مدل MX-3 3004JL

گیرنده دیجیتال DVB-T مکسیدر مدل MX-3 3004JL
گیرنده دیجیتال DVB-T مکسیدر مدل MX-3 3004JL
۳۴۰,۹۰۰ تومان

1 گیرنده دیجیتال دنای مدل DVB-T STB961T2

گیرنده دیجیتال دنای

 • ابعاد 270×170×60 میلی‌متر
 • وزن 0.6 کیلوگرم
مشخصات فنی
 • قابلیت PVR با USB2.0، ضبط برنامه‌ها بر روی فلش مموری USB یا هارد اکسترنال دارد
 • قابلیت ضبط یک کانال و تماشای کانال دیگر در همان TS دارد
 • نمایشگر شماره کانال یا ساعت دارد
 • بازی دارد
 • ظرفیت ذخیره کانال 1000 کانال
 • گزینه جستجوی خودکار و دستی کانال‌ها دارد
 • دستگاه ریموت کنترل با دکمه‌های میانبر رنگی دارد
 • منوی فارسی دارد
 • نمایشگر قدرت و کیفیت سیگنال دیجیتال دریافتی دارد
مشخصات صوتی
 • فرمت پخش MP3
مشخصات تصویری
 • دریافت و پخش تصاویر Full HD دارد
 • فرمت های عکس قابل پخش PNG , JPG
 • فرمت های ویدیویی قابل پخش mp4
مشخصات اتصال
 • خروجی HDMI دارد
 • پورت USB دارد

 

امتیاز و نظرات کاربران به گیرنده دیجیتال دنای 

گیرنده دیجیتال دنای

بسیاری از دوستان عدم ثابت ماندن ترتیب کانال ها را به عنوان نقاط ضعف بیان کردند که اینطور نیست. کافیه که به جای وارد کردن رمز 00000 از رمز 88888 استفاده کنید تا تغییرات شما بعد از خاموش شدن دستگاه ذخیره بمونه وگرنه تغییرات ایجاد شده فقط تا قبل از خاموش شدن فعال می مونه. این موضوع تو دفترچه راهنماش هم اومده.

گیرنده دیجیتال استارست

مشخصات فیزیکی

 • ابعاد 43×135×220 میلی‌متر
 • وزن 0.490 کیلوگرم
مشخصات فنی
 • قابلیت PVR با USB2.0، ضبط برنامه‌ها بر روی فلش مموری USB یا هارد اکسترنال دارد
 • قابلیت ضبط یک کانال و تماشای کانال دیگر در همان TS دارد
 • نمایشگر شماره کانال یا ساعت دارد
 • بازی دارد
 • ظرفیت ذخیره کانال 1000 کانال
 • گزینه جستجوی خودکار و دستی کانال‌ها دارد
 • دستگاه ریموت کنترل با دکمه‌های میانبر رنگی دارد
 • منوی فارسی دارد
 • نمایشگر قدرت و کیفیت سیگنال دیجیتال دریافتی دارد

امتیاز و نظرات کاربران به گیرنده دیجیتال استارست 

گیرنده دیجیتال استارست

پیشنهاد میکنم به همه اگه ورژن ستاپ باکس ون قدیمی هستش و یا هر فرمتی رو باز نمیکنه این دستگاه همه ی پس ون هارو تا جای ممکن پشتیبانی میکنه…

نقاط قوت

 • تمامی مواردی که در قسمت مشخصات نوشته شده بود به شکلی عالی در محصول درنظر گرفته شده … و به عنوان نسل جدید گزینۀ خوبی برای خرید هستش

نقاط ضعف

 • ایکاش محل اتصال USB در کنار دستگاه یا پشت دستگاه باشه که هرسری برای وصل کردنش مجبود نشیم دهانه ی جلوش رو باز کنیم در بقیه ی موارد هیچ مشکلی وجود نداره خوشبختانه !

  اولش که خریدیم، نمیشد کانال ها رو به ترتیب دلخواه مرتب کرد، که زنگ زدم به شماره کارخونه و ایمیل گرفتن ازم و فایل بروزرسانی رو فرستادن. درصورتیکه بهتر بود مثل برندهای دیگه، توی سایت بخش بروزرسانی میداشت.
  جوری توی مشخصات گفته همه فرمت های تصویری رو پشتیبانی میکنه که من کلی ذوق کردم ولی توی پخش فایل mkv ناموفق بود.
  از لحاظ بقیه امکانات و کارکرد، کاملا معمولی و مثل دستگاه های دیگه س.
  با این امکانات، دستگاه های دیگه با مارک های دیگه و ارزون تر وجود داره و به خاطر مارک نخرید.


گیرنده دیجیتال امیننس

 • دریافت و پخش تصاویر Full HD:دارد
 • خروجی HDMI:دارد
 • پورت USB:دارد
 • منوی فارسی:دارد
 • ظرفیت ذخیره‌ی کانال:بیشتر از 1000 کانال
 • امکان ارتقا نرم‌افزار:دارد

امتیاز و نظرات کاربران به گیرنده دیجیتال امیننس

گیرنده دیجیتال امیننس

این گیرنده کیفیت مطلوبی دارد. در پاسخ به پرسش کاربران محترم مبنی بر پشتیبانی از فرمت تصویری mkv به عرض می رسد که این محصول از فرمت mkv پشتیبانی نمی کند و در بسته بندی کابل HDMIوجود ندارد. با تشکر از دیجی کالا.

نقاط قوت

 • بدنه مات، کیفیت صدا و تصویر بالا، پشتیبانی از پخش فول اچ دی، جمع و جور و کوچک

نقاط ضعف

 • عدم پشتیبانی از فرمت mkv، فاقد کابل HDMI، قیمت بالا

  محصول باکیفیت سبک شیک گیرندگی بالا بااینکه من درطبقه همکف هستم ولی باتری همراه محصول نبود مرسی درکل می ارزه به قیمت


گیرنده دیجیتال پاناتک

مشخصات این محصول 
 • دریافت و پخش تصاویر Full HD:دارد
 • خروجی HDMI:دارد
 • پورت USB:دارد
 • منوی فارسی:دارد
 • ظرفیت ذخیره‌ی کانال:بیشتر از 1000 کانال
 • امکان ارتقا نرم‌افزار:دارد

5 گیرنده دیجیتال فوجی ست مدل FS-T5200 T2

گیرنده دیجیتال فوجی

مشخصات کالا

 • خروجی HDMI:دارد
 • دریافت و پخش تصاویر Full HD:دارد
 • پورت USB:دارد
 • منوی فارسی:دارد

نظر یکی از کاربران به این محصول

یکی از مزیت هایی که گیرنده قبلی من داشت این بود که ریموت کنترل آن قابلیت این را داشت که همزمان هم گیرنده و هم تلویزیون را کنترل نماید و دیگر نیازی به استفاده همزمان از دو کنترل نبود .
اما متاسفانه ریموت کنترل گیرنده فوجی ست از این قابلیت برخوردار نیست و حتی می شود گفت که از استحکام خوبی نیز برخوردار نیست . ( در این مدت کوتاه چندین دکمه ریموت کنترل گیرنده فوجی ست از کار افتاده است !!! و نسبت به ریموت کنترل icen اندازه کوچک و قطر کمی دارد . به طوری که اگر شما کمی آن را خم کنید امکان شکستگی در آن زیاد است.)

نکته دیگر، راه اندازی گیرنده دیجیتالی فوجی ست بود که بسیار سریع تر از گیرنده قبلی کانال یابی می کرد .
به طوری که وقتی زمان گرفتم ، گیرنده فوجی ست در ۳ دقیقه و گیرنده icen در ۵ دقیقه از یک آنتن کانال یابی می کردند .

اما تازه مشکل اصلی من در اینجا شروع می شود .

هنگامی که گیرنده فوجی ست کانال یابی خود را به پایان می رساند و تصاویر کانال ها ظاهر می شد، هیچ صدایی بیرون نمی آمد (این مشکل در اتصال به کابل HDMI بوده است). و با وجود آنکه کابل HDMI بارها تعویض کردم، اما هیچ تغییری در آن نمی دیدم .
از طرفی پیش خودم گفتم که حتما اشکال در بخش صدا تلویزیون می باشد .
که با اتصال گیرنده قبلی به تلویزیون از طریق کابل HDMI در کمال تعجب صدای تلویزیون بسیار واضح و خوب می آمد.
در نتیجه فرضیه دوم یعنی اشکال از خود گیرنده مورد بحث بود .
وقتی گیرنده را به دو تلویزیون دیگه از طریق کابل HDMI وصل کردم، باز موجب تعجب من قرار گرفت. چرا که صدا به صورت واضح شنیده می شد و مشکلی نبود .
وقتی به نمایندگی آن نیز زنگ زدم ، در کمال تعجب ایراد را از کم بودن صدای تلویزیون و یا گیرنده می دانستند .
این در حالی بود که صدای هر دو دستگاه تا انتها بالا بوده است.
در آخر متوجه نشدم که ایراد کار از کجاست و الان از طریق کابل صدا و تصویر (سه فیشه) استفاده می کنم که خب وضوح تصویر توسط HDMI بهتر است تا کابل صدا و تصویر . اما باید بین داشتن صدا و نداشتن آن، یکی را انتخاب می کردم .

نکته دیگر که چند روز پیش رخ داد بهم خوردگی کانال ها بوده است .
و کانال های ۱ تا ۸ ناخودآگاه بالا رفتند و روی کانال ۴۱ به بعد قرار گرفتند و با وجود آنکه ترتیب آن ها را عوض می کردم، فردای آن روز دوباره به سر جای قبلی خودشان بر می گشتند و حتی بدون آنکه متوجه بشوم، کانال های ۱ تا ۸ حذف شدند . بدون اینکه خودم دکمه ای مبنی بر حذف کردن آن کانال ها را فشار داده باشم .
این در حالی بود که گیرنده icen، بعد از ۷ سال این مشکل را نداشت . و کانال های تلویزیونی آن جا به جا و یا حذف نمی شد .
در آخر مجبور شدم دوباره کانال یابی کنم تا کانال ۱ تا ۸ باز گردند منتهی با اتفاق جالبی که رو به رو شدم این بود که به سر جای اصلی خود بازگشتند و نه به کانال ۴۱ به بعد .

در آخر، این نکته را لازم می دانم که تذکر بدهم :

هنگام خرید گیرنده دیجیتالی دقت لازم را داشته باشید . چرا که در این بخش(گیرنده دیجیتالی)پول زیاد خرج کردن لزوما به معنای داشتن گیرنده خوب نیست . چرا که اکثرا از لحاظ نرم افزاری با هم شباهت زیادی دارند . و فقط در بخش ظاهری گیرنده است که می توانید تصمیم بگیرید کدام یک را انتخاب کنید .


پیشنهاد : بهترین اندروید باکس : راهنمایی خرید 6 مدل پرفروش برای تلویزیون هوشمند 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

چهار × سه =